تکبر و امر به معروف

پرسش :

اینکه در روایات سفارش شده که مؤمن خود را بر دیگران برتر نداند، با امر به معروف منافات ندارد؟پاسخ :

در امر به معروف و نهی از منکر، برتری یک طرف بر دیگری برتری مطرح نیست بلکه تنها نادرستی کار یک طرف یا شانه خالی کردن او از کاری که انجام دادن آن لازم یا خوب است، در آن مطرح می باشد. چه بسا آمر و ناهی پایین تر از طرف مقابل باشد.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :