آثار و پيامدهاى گناه در آينه دين و روان شناسى

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد زارعی توپ خانه
پديدآورنده : عذری یاری شریفی

سال بیست و سوم / شماره پیاپی 205 / صفحه 85-98

چکیده :

هدف پژوهش حاضر بررسى آثار و پيامدهاى گناهان در آينه دين و روان شناسى است. اين تحقيق با استفاده از روش توصيفى ـ تحليلى، سراغ متون دينى و روان شناسى رفته است؛ نقش گناه در نزول بلا را بررسى كرده و به تبيين رابطه بين گناه و نزول بلا پرداخته است تا با آگاهى دادن به مخاطب در زمينه بلاخيز بودن گناه، زمينه دورى از گناه را فراهم آورد. نتايج حاصل از پژوهش نشان مى دهد كه گناه در قالب عناوينى همچون تغيير نعمت، اجابت نكردن دعا، احباط عمل، نقمت، آسيب هاى روانى ـ شخصيتى، كاهش عزت نفس، و كاهش شادكامى، بلا را محقق مى سازد.

کلیدواژه‌های مقاله :گناه، بلا، نعمت، احباط، نقمت، آسيب روانى