راه كارهاى درمان حسادت از ديدگاه اسلام و روان شناسى

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : شهاب‌الدین ذوفقاری
پديدآورنده : زکیه نجاریان
پديدآورنده : بتول نجاریان

سال بیست و سوم / شماره پیاپی 205 / صفحه 99-114

چکیده :

يكى از مسائل موجود در زندگى و روابط اجتماعى، پديده حسدورزى يا حسادت است كه مشكلات فراوانى را به بار آورده و به لحاظ اهميتى كه دارد، مورد توجه ويژه دين قرار گرفته است. در بين هيچ يك از رذايل، صفتى به اندازه حسد داراى پيامدهاى منفى فردى، اجتماعى و معنوى نيست. مضراتى كه براى حسادت در احاديث اسلامى و علوم تربيتى برشمرده شده است، ضرورت اقدام در جهت درمان اين بيمارى را نشان مى دهند. ازاين رو، با توجه به اهميت موضوع، هدف از پژوهش حاضر كه به روش توصيفى ـ تحليلى انجام گرفته، بررسى راه كارهاى درمان حسادت از ديدگاه اسلام و روان شناسى مى باشد. با توجه به علل، ريشه ها و زمينه هاى حسادت، مهم ترين نتايج به دست آمده بيانگر آن است كه راه اصلى براى درمان حسادت، تقويت ايمان، رسيدن به شناخت صحيح از ويژگى ها و توانايى هاى مثبت خود و اصلاح نگرش ها با استفاده از راه كارهاى مناسب فكرى و عملى است.

کلیدواژه‌های مقاله :حسادت، درمان، اسلام، روان شناسى