ادراك فراحسى از ديدگاه اسلام و روان شناسى

نشریه : معرفت

نویسنده : پديدآورنده : نوید خاکبازان
پديدآورنده : رحیم میردریکوندی

سال بیست و سوم / شماره پیاپی 205 / صفحه 115-130

چکیده :

انسان در زندگى خويش، با ادراكاتى فراتر از حس ظاهرى روبه رو شده است؛ ادراكاتى كه برخى از آنها با حقيقت و ايمان رابطه استوارى دارد، چنان كه در بسيارى موارد، ايمان را شرط رخ دادن ادراكات فراحسى اى شمرده اند كه انسان را به سوى حقيقت و واقعيت سوق مى دهد. ادراكات فراحسى، شاخه اى از رشته فراروان شناسى محسوب مى گردد كه توجه بسيارى از روان شناسان، فلاسفه، فيزيك دانان، زيست شناسان، الهيون و حتى مردم عادى را به خود جلب نموده است. اين پژوهش با هدف بررسى ادراك فراحسى و تبيين زواياى گوناگون آن، با تكيه بر منابع اسلامى از جمله آيات قرآن كريم و روايات معصومان عليهم السلام و نيز سخنان انديشمندان مسلمان انجام گرديد. همچنين چگونگى به كار بستن ادراك فراحسى و تفاوت آنها با معجزه و توهم نيز از نظر گذرانده شد. اين پژوهش به لحاظ هدف توصيفى مى باشد و با روش استنادى اطلاعات گردآورى شده است. نتايج پژوهش نشان مى دهد كه ادراك فراحسى به عنوان يك حقيقت در منابع اسلامى شناخته شده است و يكى از وجوه تمايز انسان ها و ساير موجودات قلمداد مى گردد.

کلیدواژه‌های مقاله :ادراک فراحسی، فراروانشناسی، تله پاتی، دورجنبانی، آشناپنداری، پیشگویی، روشن‌بینی، دورشنوایی