فرهنگ سازى اقامه نماز در سيره پيامبر اكرم (ص)

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : اعظم رحمت آبادی

سال بیست و سوم / شماره پیاپی 196 / صفحه 23-37

چکیده :

بررسى شيوه ها و روش هايى كه پيامبر اكرم (ص) براى گسترش و ترويج اقامه نماز در جامعه از خود بروز دادند، يكى از بهترين الگوهايى است كه والدين، مربيان و مسئولان اجرايى در جامعه امروزى در ترويج آموزه هاى دينى و از جمله نماز مى توانند از آن بهره گيرند. ازاين رو، اين نوشتار كه به روش توصيفى ـ تحليلى صورت گرفته با هدف شناخت روش هاى پيامبر براى فرهنگ سازى نماز ابعاد مختلف فعاليت هاى پيامبر اكرم(ص) را مورد بررسى قرار داده است.
بعثت پيامبر (ص) در محيطى صورت گرفت كه جاهليت، خرافات، تعصبات بى جا، شرك و بت پرستى در آن بيداد مى كرد و مظاهر پرستش خدا به ورطه انحراف افتاده بود. در چنين، فضايى نبى مكرم اسلام (ص) با ارائه تصويرى صحيح از مسير تكامل انسان و عبوديت او در برابر خدا، با فرهنگ سازى اقامه نماز، زمينه هاى اتصال و ارتباط روحى بين بشر دانى با پروردگار عالى را فراهم ساخت. رسول اكرم (ص) براى فرهنگ سازى نماز در دو ساحت اصلى تلاش نمود: 1. فرهنگ سازى بر روى تك تك افراد جامعه از طريق تأثيرگذارى بر روح و فكر آنان با ارائه الگوها، آموزش صحيح، بالا بردن سطح علم و فهم، آسان گيرى و آموزش تدريجى و... 2. استفاده از ظرفيت هاى اجتماعى و سياسى از طريق نظارت بر نحوه اقامه نماز، رفتار امامان جماعت اصل اولويت گذارى به نماز حتى در ارتباطات سياسى و... آن حضرت از اين طريق توانست زمينه را براى درونى شدن فرهنگ اقامه نماز در بين مسلمانان فراهم سازد.

کلیدواژه‌های مقاله :پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله، حضرت محمد صلى الله عليه و آله، نماز، فرهنگ سازى نماز