اياب و حساب اخروى انسان و نقش معصومان(ع)

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : حامد علی‌اکبرزاده

سال بیست و سوم / شماره پیاپی 195 / صفحه 59-75

چکیده :

مسئله «معاد» به عنوان يكى از اعتقادات مسلمانان، در ميان مذاهب مختلف اسلامى داراى فروعى است كه همواره در صحت و سقم آن بحث و تبادل نظر شده است. در اين بين، شيعه معتقد است كه خداوند متعال به عنوان مالك اصلى روز قيامت و جزا دهنده حقيقى، امورى از معاد را به اختيار خود به برخى مخلوقات خويش از جمله برترين آنها يعنى پيامبر صلى الله عليه و آله و معصومان عليهم السلام واگذار مى كند و اين ذوات مقدسه عليهم السلام محل رجوع مردم و عهده دار محاسبه اعمال خلايق در روز قيامت هستند و همان گونه كه در روايات تصريح شده است، بازگشت مردم نيز به سوى آنان خوهد بود. هدف از اين پژوهش، اثبات اين مسئله با استفاده از ادلّه عقلى و نقلى است كه در اين مجال، با استفاده از ادلّه عقلى ابتدا امكان اين مسئله مورد بررسى قرار گرفته و در نهايت، با استفاده از ادلّه نقلى وقوع چنين امرى اثبات گرديده است.
اين مقاله حكايت از آن دارد كه بازگشتگاه و محاسبه كننده اعمال خلق در روز قيامت بالاصاله خداوند متعال است و معصومان عليهم السلام بالعرض و به اذن خداوند متعال و بدون استقلال از او، عهده دار محاسبه اعمال انسان ها در روز قيامت هستند.

کلیدواژه‌های مقاله :قيامت، معصومان عليهم السلام، محاسبه اعمال، بازگشت به خدا