پنج شنبه 1396/5/19
مدت: 11 دقیقه

چشمه ایمانبررسی آیات اعتقادی قرآن کریم ()

استفاده از ابزارهای شناخت در مسیر سعادت دائمی

شرح آیه ۷۲ سوره اسراء

ضرورت معرفت و هشدار درباره خطر عدم معرفت و بکار نگرفتن اندیشه

پنجمین پیام این آیه، این است که از نگاه قرآن استفاده از ابزار شناخت مانند چشم، گوش، عقل، فکر و ... زمانی ارزشمند است که آنها را در جهت آسایش دائمی و حیات اخروی به کار ببندیم.

این برنامه با هدف آشنایی با شیوه قرآن در بیان معارف اعتقادی، افزایش دانش قرآنی، شناخت صحیح قرآنی در مباحث اعتقادی ارائه شده است.

موضوعات کلی برنامه «چشمه ایمان» به شرح ذیل می باشد:

شناخت در قرآن، ایمان در قرآن، خداشناسی در قرآن ، صفات در قرآن، عدل الهی در قرآن، نبوت عامه در قرآن، نبوت خاصه در قرآن، امامت عامه در قرآن، امامت خاصه در قرآن ، معاد و زندگی پس از مرگ در قرآن.

  • استفاده از ابزارهای شناخت در مسیر سعادت دائمی (دانلود)