پنج شنبه 1396/6/2
مدت: 14 دقیقه

چشمه ایمانبررسی آیات اعتقادی قرآن کریم ()

حجیت ذاتی معارف عقلی

شرح آیه ۱۸ سوره زمر

اثبات حجیت عقل و ارزش معرفت

روایات حجیت عقل در این برنامه توضیح داده خواهد شد. ثابت خواهد شد که حجیت معارف عقلی، ذاتی و مبرهن است و نیز حجیت معارف دینی مبتنی بر معارف عقلی است.

این برنامه با هدف آشنایی با شیوه قرآن در بیان معارف اعتقادی، افزایش دانش قرآنی، شناخت صحیح قرآنی در مباحث اعتقادی ارائه شده است.

موضوعات کلی برنامه «چشمه ایمان» به شرح ذیل می باشد:

شناخت در قرآن، ایمان در قرآن، خداشناسی در قرآن ، صفات در قرآن، عدل الهی در قرآن، نبوت عامه در قرآن، نبوت خاصه در قرآن، امامت عامه در قرآن، امامت خاصه در قرآن ، معاد و زندگی پس از مرگ در قرآن.

  • حجیت ذاتی معارف عقلی (دانلود)