بررسى مفهوم روان شناختى كبر در منابع اسلامى و مقايسه آن با خودشيفتگى

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : سید ابوالفضل قدوسی
پديدآورنده : رحیم میردریکوندی

سال بیست و دوم / شماره پیاپی 192 / صفحه 83-93

چکیده :

پژوهش حاضر با روش تحليلى ـ توصيفى، و با هدف بررسى ارتباط ميان مفاهيم روان شناختى و اخلاقى، به تبيين رابطه كبر و خودشيفتگى با ديدگاه روان شناختى پرداخته است.
در اين پژوهش، ابتدا مفهوم «كبر» از منظر قرآن و روايات و همچنين نظر علماى اخلاق، و نيز مفهوم «خودشيفتگى» از نظر روان شناسان مورد بررسى قرار گرفته و سپس علايم، اقسام، علت شناسى، نشانه شناسى، طيف شناسى و درمان آن دو، تبيين و با هم مقايسه شده است.
نتايج پژوهش نشان مى دهد كه كبر و خودشيفتگى همپوشى قابل توجهى دارند و رابطه آنها در نشانه شناسى بيشترين تطابق را دارد و در علت شناسى و درمان با هم متفاوت هستند. در علل و درمان، بررسى كبر عميق تر و اعم است، ولى متناسب با نياز روز كاربردى نشده است كه در اين زمينه روان شناسى و اخلاق مى توانند تأثير خوبى بر شيوه درمان داشته باشند.

کلیدواژه‌های مقاله :كبر، خودشيفتگى، درمان كبر، درمان خودشيفتگى