تعامل رفتارى همسران از نگاه اسلام و روان شناسى

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : فرزانه جعفرزاده
پديدآورنده : جواد ترکاشوند

سال بیست و دوم / شماره پیاپی 192 / صفحه 115-128

چکیده :

يكى از عوامل سلامت، پايدارى و تحكيم خانواده، وجود تعامل صحيح و سازنده همسران مى باشد. يك بخش اين تعامل، تعامل رفتارى همسران است كه در قالب وظايف و نقش ها تعريف مى گردد. هدف اين پژوهش آن است كه با شيوه توصيفى ـ تحليلى، مجموعه اى منسجم از رفتارهاى همسران را از منابع اصيل دين اسلام كشف و استنباط نمايد و در برخى از موارد، به تبيين علمى و روان شناختى آن نيز بپردازد. اين تحقيق در نهايت، به نتايج ذيل دست يافته است:
الف) وظايف و نقش هاى متفاوت در تعامل رفتارى همسران جنبه ارزشى نداشته و ناشى از ويژگى هاى متفاوت جنسيتى است.
ب) تعامل رفتارى همسران را مى توان در چهار نوع رفتار با مصاديق مختلف تعريف نمود: رفتارهاى اختصاصى مرد؛ رفتارهاى اختصاصى زن؛ رفتارهاى مشترك متفاوت و رفتارهاى مشترك مشابه.

کلیدواژه‌های مقاله :تعامل همسران، تعامل رفتارى همسران، وظيفه، نقش