نقش ولايت‏ پذيرى اهل‏بيت عليهم‏ السلام در امنيت فردى و تحليل روان‏ شناختى آن

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد زارعی توپ خانه

سال بیست و دوم / شماره پیاپی 191 / صفحه 27-44

چکیده :

هدف اين پژوهش، بررسى نقش ولايت پذيرى اهل بيت عليهم السلام در تأمين امنيت فردى انسان مؤمن است. امنيت يكى از نيازهاى پايه بشرى است كه در سايه آن، تحقق ديگر نيازها امكان پذير مى باشد. در اين نوشتار، ابتدا اهميت امنيت از ديدگاه دين و روان شناسى ذكر مى گردد. منابع امنيت در روان شناسى، به طور مختصر، بيان مى شود. سپس بر اساس متون دينى، آسيب هاى پيش روى انسان ذكر شده، ولايت پذيرى اهل بيت عليهم السلام ازجمله عوامل امنيت آفرين، معرفى مى گردد. اين تحقيق با روش توصيفى ـ تحليلى و با تحليلى روان شناختى، درصدد است چگونگى نقش «ولايت پذيرى اهل بيت عليهم السلام» در «امنيت فردى» را مورد مطالعه قرار دهد. يافته هاى پژوهش، حكايت از آن دارد كه آسيب ناپذيرى از كاركردهاى اساسى ولايت پذيرى است كه موجب شكل گيرى امنيت فردى در ابعاد دنيوى (جسمانى، مالى، معنوى، روانى) و اخروى مى گردد. چگونگى آسيب ناپذيرى به وسيله شاخصه هاى زير تحقق مى يابد: شناخت منافع و آسيب ها، الگوپذيرى، احساس نظارت، اميد به حمايت گرى، معنادارى زندگى و امداد غيبى.

کلیدواژه‌های مقاله :امنيت فردى، ولايت پذيرى اهل بيت عليهم السلام، آسيب ناپذيرى