بررسى ساختار توزيع قدرت در خانواده از منظر متون اسلامى در مقايسه با نظريه‏‌هاى روان‏‌شناسى و جامعه‏‌شناسى

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد زارعی توپ خانه

سال بیست و دوم / شماره پیاپی 186 / صفحه 99-113

چکیده :

پژوهش حاضر درصدد بررسى ساختار توزيع قدرت در خانواده از منظر متون اسلامى است و به مقايسه اين ساختار با نظريات ساختار قدرت در خانواده از ديدگاه منابع روان شناسى و جامعه شناسى مى پردازد. اين تحقيق با روش توصيفى ـ تحليلى، منابع روان شناسى و جامعه شناسى را مورد مطالعه قرار مى دهد و نظريات و رويكردهاى مطرح را ذكر مى نمايد. در ادامه، مى كوشد با استناد به آيات و روايات و نظريات متخصصان اسلامى، الگوى ساختار قدرت در خانواده را از منظر متون اسلامى استخراج نمايد. نتايج حكايت از آن دارد كه الگوى ساختار قدرت از منظر متون اسلامى، الگوى پدر مركزى دموكراتيك است كه با تبيينى چند علتى (عوامل زيستى، روان شناختى و اقتصادى)، نقش هاى جنسيتى را برجسته مى نمايد. اين الگو با رويكرد سيستمى خانواده در روان شناسى و كاركردگرايى در جامعه شناسى همسويى دارد.

کلیدواژه‌های مقاله :ساختار قدرت، خانواده، قوام، جنسيت، متون اسلامى