فقه حكومتى و محيط‏ زيست

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : علی محمد عظیمی

سال بیست و یکم / شماره پیاپی 182 / صفحه 57-72

چکیده :

گسترش جوامع انسانى و توسعه شهرنشينى موجب پيدايش پديده هايى همچون تخريب و آلودگى محيط زيست شده است كه اين گونه موارد موجب از بين رفتن محيط زيست گشته است. به دليل اهميت اين پديده در روند حيات انسانى عصر حاضر، اين نوشتار بر آن است تا موضع فقه را در برابر محيط زيست، با استناد به منابع فقهى، به دقت شناسايى كند. همچنين با طرح موضوع هاى متنوعى در قالب مسائل و قواعد فقهى، مسئوليت هاى ناشى از آسيب و تخريب محيط زيست تبيين شده است.
در اين نوشتار معلوم مى شود كه مقوله محيط زيست، به خوبى مورد توجه شريعت قرار دارد و احكام و ملزومات صريحى در زمينه هاى مرتبط با آن مطرح است.

کلیدواژه‌های مقاله :فقه، محيط زيست، مبانى فقهى محيط زيست، قواعد فقهى