معيارهاى گزينش مشاور در اسلام

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : احمد امامی راد

سال بیست و یک / شماره پیاپی 176 / صفحه 33-49

چکیده :

نبشتار حاضر درصدد بررسى شروطى است كه در گزينش و اعطاى مجوّز مشاور در اسلام لازم است. اين پژوهش، كه به صورت كتابخانه اى صورت گرفته، از آيات و روايات نكات ذيل را در اين باره استخراج كرده است: مهم ترين شرط مشاور در اسلام، «تقوا» است. ميزان تقواى شخص در رعايت مسائل اخلاقى نيز نقش بسزايى ايفا نموده، نوعى تضمين درونى به شمار مى آيد. داشتن صلاحيت حرفه اى، كه از دو مؤلفه «علم» و «تجربه» تشكيل شده، دومين شرط گزينش مشاور در اسلام است. عقل محورى، احترام به كرامت انسانى، توجه عاطفى مثبت به همه مراجعان، حريص و بخيل نبودن، صبر، آراستگى ظاهرى، عمل به دانسته ها، علم افزايى مداوم، صداقت و راستى قلبى و زبانى از ديگر صفات لازم براى مشاور در اسلام است. توجه به اين نكات در گزينش مشاور و اعطاى مجوّز فعاليت مشاوره اى موجب كاهش بسيارى از ضررهاى حاصل از مشاوره توسط افراد غيرصالح مى شود و از آسيب رسانى به مراجع و اين حرفه مقدس يارى رسان جلوگيرى خواهد كرد.

کلیدواژه‌های مقاله :مشاور، اسلام، تقوا، اخلاق اسلامى، مراجع، عقل محورى