عوامل و زمينه‏ هاى گسترش روابط دختران و پسران با رويكرد به عوامل شخصيتى

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : سید رضا موسوی

سال بیست و یکم / شماره پیاپی 176 / صفحه 85-98

چکیده :

دوران نوجوانى و جوانى در شكل گيرى شخصيت هر فرد، از اهميت ويژه اى برخوردار است. اختلال در هريك از مؤلفه هاى شخصيتى (عقلانى، روانى، عاطفى، اخلاقى، رفتارى و...)، در ساير ابعاد وجودى فرد تأثير منفى خواهد گذاشت. از اين رو، روابط ويرانگر دختر و پسر، نشانه اختلال شخصيتى جوانان به شمار مى رود. اين پژوهش در نظر دارد عوامل و مؤلفه هاى شخصيتى روابط دختران و پسران را، با استفاده از قرآن كريم و روايات معصومان: و يافته هاى روان شناسى مورد بررسى قرار دهد. تحقيق حاضر، توصيفى ـ تحليلى از نوع تحقيق كيفى است. نتيجه اين نوشتار اين است كه ميان شخصيت و روابط مطلوب و نامطلوب دختران و پسران، رابطه مستقيمى وجود دارد؛ يعنى هم شخصيت فرد در رفتارها و عواطف و چگونگى عكس العمل هاى فرد در برخورد با جنس مخالف نقش اساسى دارد و هم رفتارهاى غيرعقلانى دختران و پسران، به تدريج در شكل گيرى عادات، اخلاق و خلاصه در شخصيت ناسالم آنان مؤثر است.

کلیدواژه‌های مقاله :حدود روابط، شخصيت ناسالم، آسيب شناسى روابط دختر و پسر