حزب از منظر انديشه سياسى اسلامى رويكرد كلامى، فقهى و فلسفى

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد ذوالفقاری

سال بیست و یک / شماره پیاپی 172 / صفحه 47-68

چکیده :

در برداشتى عام از معناى لغوى واژه «حزب» مى ‏توان حزب را يك پديده كهن دانست كه اختصاص به هيچ تمدنى نداشته، بلكه از آنجا كه تأسيس اجتماع و هر جامعه ‏اى (از جمله جامعه اسلامى) به نوعى وجود داشته است. اما همزمان با ليبرال دموكراسى غربى، حزب در ادبيات سياسى مفهوم نوينى پيدا كرد. بعد از شكل‏ گيرى احزاب نوين در جوامع اسلامى، چيستى، چرايى، چگونگى و مشروعيت حزب در انديشه سياسى اسلامى همواره مورد مناقشه متفكران سياسى اسلامى بوده است.
در اين مقاله تلاش شده تا با واكاوى مفهوم لغوى و اصطلاحى حزب در ادبيات سياسى كهن، اسلامى و غربى، و بررسى مبانى آنها، و ارائه يك مفهوم نوين و جهان‏شمول از حزب، در نهايت جايگاه حزب از منظر كلامى، فقهى و فلسفى اسلامى تبيين گردد.
نگارنده، با توجه به فراهم بودن مقتضيات شرعى و عقلى براى وجود احزاب در درون مبانى اسلامى، وجود حزب و آزادى عمل آنها را در درون جامعه اسلامى مثبت ارزيابى كرده است. هدف و روش اين پژوهش، بررسى فرضيه مطرح ‏شده با بهره‏گيرى از منابع اسلامى و با روش توصيفى ـ تحليلى مى ‏باشد.

کلیدواژه‌های مقاله :حزب، حزب‏ اللّه، حزب‏ الشيطان، رقابت سياسى، قدرت سياسى، انديشه سياسى اسلامى