اصول مديريت شهرى و شهرسازى رسول اكرم صلى ‏الله عليه ‏و ‏آله در مدينه‏ النبى

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : حسن ستاری ساربانقلی

سال بیستم / شماره پیاپی 171 / صفحه 11-24

چکیده :

حضرت رسول اكرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و‏آله، اسوه حسنه تمدن اسلامى براى تمامى قرون و اعصار است. هدف اين پژوهش بيان مؤلفه‏ هاى بنيادين تفكر عملى و نظرى پيامبر اكرم صلى ‏الله‏ عليه‏ و‏آله در زمينه اصول شهرسازى و مديريت شهرى مدينه ‏النبى است كه به روش توصيفى تحليلى بر مبناى مطالعات كتابخانه ‏اى و بررسى سنت، سيره و گفتار پيامبر اكرم صلى ‏الله ‏عليه ‏و ‏آله تدوين شده است. يافته ‏هاى پژوهش، بيانگر اصول مترقى و پيشرفت ه‏اى است كه توسط رسول اكرم صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله با توجه همزمان به مباحث مادى و معنوى، در باب شهرسازى و مديريت شهرى مدينه ‏النبى به كار گرفته شده است. به كارگيرى محورهاى نوزده ‏گانه به دست آمده كه فرازمانى هستند، علاوه بر اينكه راه ‏گشاى نگرش به شهرسازى در تمدن اسلامى است، موجب بررسى چشم‏ اندازهاى شهرسازى دوران معاصر با سيره نبوى خواهد گرديد. مفاهيم شهرسازى و مديريت شهرى مورد استفاده رسول اكرم صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏ آله در شهر مدينه، مى ‏تواند در شهرهاى اسلامى معاصر نيز با بازخوانى دوباره مورد استفاده قرار گيرد.

کلیدواژه‌های مقاله :مدينه ‏النبى، رسول اكرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله، مديريت شهرى، شهرسازى، شهرسازى اسلامى