شيوه فرهنگى تقابل و مبارزه مسلمانان با فتنه‏ گران از منظر نهج‏ البلاغه

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : علیرضا طبیبی
پديدآورنده : قدرت الله حسنی

سال بیستم / شماره پیاپی 167 / صفحه 47-60

چکیده :

يكى از مسائلى كه ممكن است در جامعه اسلامى به وقوع بپيوندد «فتنه» است. بخصوص به دليل آنكه شرايط زيست و ادامه حيات براى نفاق در جامعه دينى آماده ‏تر است، فتنه نيز بيشتر گريبان‏ گير جوامع اسلامى است. البته در اين پژوهش معناى سياسى فتنه مدنظر است كه معمولاً به منظور ضربه زدن به پيكره نظام سياسى و يا براندازى نظام‏ هاى سياسى ـ اسلامى به وقوع مى ‏پيوندد. مسئله مورد بحث در اين مقاله، شيوه فرهنگى تقابل و مبارزه مسلمانان با فتنه‏ گران از منظر نهج ‏البلاغه است. هدف از آن نيز ارائه مؤثرترين شيوه و كارآمدترين روش در مقابله با افراد فتنه‏ گر است. بر اين اساس، اگر جامعه از غناى فرهنگى برخوردار باشد، كمتر در معرض آسيب قرار مى ‏گيرد.
روش تجزيه و تحليل اطلاعات در اين پژوهش، توصيفى ـ تحليلى است و شيوه گردآورى اطلاعات اسنادى است.

کلیدواژه‌های مقاله :امام على عليه ‏السلام، نهج ‏البلاغه، فتنه، فرهنگ، نفاق، تقابل