مدارا با مخالفان در سنت و سيره پيشوايان معصوم عليهم‏ السلام

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : سید محمد احسانی

سال نوزدهم / شماره پیاپی 156 / صفحه 31-44

چکیده :

مدارا يكى از اصول اخلاقى اسلام است كه پيشوايان دين در تعامل با ديگران بر آن تأكيد داشته ‏اند. پيامبر صلى‏ الله ‏عليه‏ و ‏آله و ائمّه اطهار عليهم ‏السلام كه جانشينان به‏ حق او بودند، در جايى كه مدارا موجب آسيب به اساس اسلام يا مصالح جامعه اسلامى نمى ‏شد، همواره در برخورد با مخالفانشان با مدارا رفتار مى ‏كردند. اين تحقيق بر آن است اصل مزبور را در سيره پيشوايان اسلام بازكاوى كند تا هم پاسخى باشد به دشمنان اسلام كه پيشوايان دين را خشونت ‏گرا معرفى مى ‏كنند و هم الگويى باشد براى پيروان، تا از سيره اين بزرگان براى تعامل با مخالفان سود بجويند. اين پژوهش با رويكرد نظرى و تحليلى، مواردى را كه پيشوايان دين در آن با مدارا و مواردى كه با قاطعيت رفتار مى ‏نمودند، تحليل و بازشناسى نموده است.

کلیدواژه‌های مقاله :پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏ آله، ائمّه اطهار عليهم ‏السلام، مدارا، گذشت، مخالفان