آرمان ‏شناسى قيام‏ هاى شيعى

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : علی واحدی

سال نوزدهم / شماره پیاپی 156 / صفحه 45-58

چکیده :

جنبش‏ ها و قيام‏ هاى شيعى، در تاريخ تشيّع برجستگى خاصى دارند و در هر بره ه‏اى از زمان، به شكل ويژه ‏اى نمود پيدا كرده ‏اند. لازم است با نگاه مستقلى آرمان‏ ها و اهداف اين قيام‏ ها شناسايى و معرفى گردد. نكته حايز اهميت اينكه اهداف مشتركى در تمام اين قيام‏ ها به چشم مى ‏خورد؛ يعنى با اينكه بين بعضى از اين قيام ‏ها فاصله زمانى زيادى وجود دارد، ولى آرمان‏ هاى اصلى اين قيام ‏ها، مسائل مشتركى است. اين آرمان‏ها از سويى، آرمان‏ هاى مقدسى است؛ يعنى برخاسته از متن دين است و از سوى ديگر، منعكس‏ كننده نيازهاى جامعه است.
اين نوشتار با رويكرد تحليلى و توصيفى بر آن است تا اين آرمان‏ ها و اهداف را مورد تبيين و تحليل قرار داده و نشان دهد كه شيعيان با اين جنبش ‏ها در پى به دست آوردن و پياده كردن چه آرمان‏ هاى مقدسى بوده ‏اند.

کلیدواژه‌های مقاله :قيام‏ هاى شيعى، عمل به كتاب و سنت، جهاد با ظالمان، برقرارى عدالت، يارى خاندان پيامبر، امر به معروف و نهى از منكر