ويژگي هاى فقه اهل‏بيت عليهم ‏السلام و نقش آن در حمايت از حقوق شهروندى

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : قاسمعلی صداقت

سال نوزدهم / شماره پیاپی 154 / صفحه 15-30

چکیده :

اين نوشتار به بررسى، شناسايى و حمايت از حقوق شهروندى در برخى ويژگى ‏هاى فقه اهل‏بيت عليهم ‏السلام مى ‏پردازد. در فقه اهل‏بيت عليهم ‏السلام نسبت به حقوق شهروندى تأكيد فراوان شده است كه از جمله آنها، مى ‏توان به موارد ذيل اشاره كرد: عقل‏گرايى فقهى به دور از افراط و تفريط، جواز نقد صحابه و عدم مرجعيت علمى مطلق ايشان در فقه اهل‏بيت عليهم ‏السلام، نظام ‏انديشه شيعه و استقلال آن از دولت و حكومت‏ هاى فاسد، توجه به عدالت در فقه شيعه و عدم مشروعيت حكومت‏ هاى ظالم و جائر، حجّيت سيره ائمّه اطهار عليهم ‏السلام در كنار عدم ممنوعيت كتابت احاديث رسول اكرم صلى ‏الله‏ عليه‏ و‏ آله، مفتوح بودن باب اجتهاد در طول تاريخ و مرجعيت علمى اهل ‏بيت عليهم ‏السلام، و فقه سياسى شيعه.

کلیدواژه‌های مقاله :فقه اهل‏بيت عليهم‏السلام، شناسايى حقوق شهروندى و حمايت از آن، استبداد سياسى، عقل، عدالت، اجتهاد، مكتب فقهى