حقوق جنسى زن و شوهر در اسلام

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : حسین امیری

سال نوزدهم / شماره پیاپی 154 / صفحه 83-96

چکیده :

زوجين نسبت به يكديگر حقوقى دارند كه رعايت آنها براى داشتن روابط بهتر و زندگى مستحكم ضرورى است. دست ه‏اى از آن حقوق، حقوق جنسى است كه به سهم خود نقش بسزايى در تداوم زندگى زناشويى دارند. در دين مبين اسلام اين حقوق مورد توجه قرار گرفته است. با شناخت صحيح و اجراى اين حقوق، مى ‏توان ضمن تداوم زندگى زناشويى، به برخى از شبهات مطرح در اين زمينه پاسخ داد.
اين مقاله با بهره ‏گيرى از روش توصيفى ـ تحليلى و با مراجعه به منابع متعدد اسلامى و همچنين برخى از يافته ‏هاى علمى به بررسى حقوق جنسى زن و شوهر در اسلام و پاسخ به برخى شبهات مطرح در اين زمينه مى ‏پردازد.
يافته‏ هاى اين تحقيق عبارت‏ اند از: 1. حق جنسى هيچ ‏يك از زوجين در اسلام ناديده گرفته نشده است، هريك به تناسب خود حقوق و تكليفى بر عهده دارند. 2. در مواردى كه زن گرم ‏مزاج بوده و بيش از يك بار در چهار ماه نياز به ارضاى جنسى دارد، با استفاده از قاعده لاضرر و قاعده نفى حرج، مى ‏توان احتياطا شوهر را ملزم به ارضا يا طلاق نمود تا زن دچار ضرر و حرج نشود. 3. تحقيقات علمى نيز نشان مى ‏دهد كه حقوق جنسى تعيين شده در اسلام موافق طبع عمومى زن و مرد مى ‏باشد.

کلیدواژه‌های مقاله :حقوق جنسى، زن و شوهر، تفاوت‏ هاى زن و مرد، گرم ‏مزاجى زن