غايت حكومت در كتاب و سنت

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : سیده عالیه آذرطوس

سال نوزدهم / شماره پیاپی 153 / صفحه 97-115

چکیده :

ديدگاه اسلام درباره غايت و رسالت حكومت، از موضوع هاى مهمى است كه دغدغه بسيارى از متفكران مى ‏باشد. اينكه آيا دين افزون بر رهيافت‏ هاى فردى، به ابعاد اجتماعى يا سياسى نظر دارد يا خير، تلقّى واحدى وجود ندارد. عده ‏اى معتقدند آموزه‏ هاى دينى به وظايف و تكاليف فردى منحصر است و قداست آن ايجاب مى‏ كند وارد عرصه سياست و اجتماع نشود؛ اما گروه ديگر كه عميق ‏تر مى ‏انديشند، بر اين باورند كه انحصار دين به امور فردى و ناديده انگاشتن آموزه‏ هاى اجتماعى و سياسى آن، به دليل نشناختن دين است؛ زيرا بسيارى از آموزه‏ هاى دينى مربوط به امور اجتماعى و سياسى است. با اين جامع‏ نگرى تعاليم دينى، مى ‏توان موضوع را از دو جنبه مادى و معنوى بررسى كرد.
بنابراين، هدف اين نوشتار تبيين منطقى نظريه جامعيت دينى در برابر ديدگاهى است كه بر فردى بودن تعاليم اسلام تأكيد دارد و نتوانسته است دليل محكم براى آن ارائه دهد. لازم به ذكر است كه هدف و يافته ‏هاى اصلى پژوهش، بر مبنانى عقلى و نقلى مبتنى است.

کلیدواژه‌های مقاله :غايت و رسالت، حكومت، كتاب، سنت، اهداف معنوى، اهداف مادى