عوامل نشاط و شادكامى در همسران از منظر دين و روان‏شناسى

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : علی احمد پناهی

سال هجدهم / شماره پیاپی 147 / صفحه

چکیده :

يكى از مسائل مهم و تأثيرگذار در زندگى و پويايى آن، شادى و نشاط است. شادى به معناى خوشى، خرمى، سرور، طراوت و زنده‏ دلى، در رشد و بالندگى همسران و همچنين در بروز استعدادها و خلّاقيت آنان نقش اساسى دارد. خانواده‏اى كه بى ‏نشاط و اندوهگين است نمى ‏تواند از استعدادهاى نهفته خويش بهره كافى را ببرد. زندگى زناشويى و مشترك اگر تهى از رضايت‏مندى، نشاط و شادمانى باشد، پايدارى كمترى خواهد داشت. در زمينه عوامل شادى و نشاط تحقيقات زيادى صورت گرفته است. در آموزه ‏هاى دينى و روان‏شناختى به جايگاه و اهميت شادى در زندگى، محدوده، عوامل و آثار آن عنايت ويژه‏ اى شده است.
اين مقاله با رويكردى نظرى و با بهره‏ گيرى از تحقيقات ميدانى، به عوامل شادى و نشاط از منظر دين و روان‏شناسى در رابطه با همسران و خانواده پرداخته است. و همچنين سعى شده آموزه ‏هاى دينى و روان‏شناختى مربوطه، توصيف و تحليل گرديده است و در نهايت به صورت راه‏كارى براى ايجاد نشاط در همسران ارائه گردد.

کلیدواژه‌های مقاله :شادى، نشاط، روابط كلامى، تكريم، مثبت‏ نگرى، تحسين، عاطفه مثبت، ورزش، تفريح، صله ‏رحم، مهماندارى