كاركرد خانواده از ديدگاه روان‏شناسى با نگرش به منابع اسلامى

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : داود حسینی

سال هجدهم / شماره پیاپی 147 / صفحه

چکیده :

امروزه به تبع تغيير و تحولات گسترده در عرصه‏ هاى اجتماعى و تأثيرپذيرى جوامع از فرهنگ‏ هاى بيگانه و نيز هجمه گسترده برخى فرهنگ‏ ها به ارزش ‏ها و هنجارهاى ملى و سنتى، كاركرد خانواده دچار تغييرات بسيارى شده است. اما به رغم اين تحولات، خانواده توانسته است نقش خود را در تعليم و تربيت، انتقال افكار و ارزش‏ ها، تأمين نيازهاى مادى و معنوى و انتقال مفاهيم عميق اخلاقى و اجتماعى ايفا نمايد.
بررسى كاركردهاى خانواده از موضوعاتى است كه مورد توجه صاحب‏نظران رشته‏ هاى مختلف مانند روان‏شناسى، جامعه‏ شناسى و روان‏ درمانگرى قرار گرفته، به گونه‏ اى كه برخى كاركردهاى خانواده را مى‏توان از مباحث بين‏ رشته‏ اى برشمرد.
اگر خانواده به دلايلى همچون فقر، بى ‏سوادى، ناآگاهى اجتماعى و اقتصادى، و نداشتن تكيه ‏گاه براى تأمين نيازهاى مادى و معنوى، قادر به انجام كاركردهاى خود نباشد، به‏ ناچار اعضاى آن براى تأمين نيازهاى خود به خارج خانواده روى مى ‏آورند و در نتيجه، دچار مشكلات رفتارى، ارزشى، اخلاقى و هنجارى مى‏ شوند. اين مقاله با بهره ‏گيرى از روش توصيفى ـ تحليلى و جمع ‏آورى اطلاعات به روش كتابخانه ‏اى، به بررسى اين موضوع پرداخته است.

کلیدواژه‌های مقاله :خانواده، كاركرد، ايفاى نقش، ارتباط، كنترل، دخالت عاطفى