جوانى از نگاه دين و روان‏شناسى

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : علی احمد فراهانی

سال هجدهم / شماره پیاپی 147 / صفحه

چکیده :

دوره جوانى يكى از مراحل مهم، سرنوشت ‏ساز و حساس زندگى انسان است. اين دوره از زندگى كه پس از دوره نوجوانى آغاز مى ‏شود و تا ميان‏ سالى ادامه دارد، داراى ويژگى ‏ها و رخدادهاى ويژه ‏اى است. در اين دوره از حيات، جوانان به طور معمول واجد خصوصيات اخلاقى، رفتارى، عاطفى، شناختى و معنوى منحصر به فردى هستند. در رابطه با ويژگى‏ هاى جوانان در اين دوره و همچنين اهميت اين دوره از زندگى و حتى درباره محدوده و گستره دوره جوانى، در آموزه‏ هاى دينى و روان‏شناختى، مباحثى مطرح گرديده است.
اين مقاله با رويكرد تحقيقى به ويژگى ‏هاى جوانان، اهميت جوانى و سن جوانى از منظر آموزه ‏هاى دينى و روان‏شناختى پرداخته است. هدف اين نوشتار بررسى و تبيين جايگاه جوانى در آموزه ‏هاى دينى و روان‏شناختى و همچنين بررسى ويژگى ‏هاى جوان است. در اين نوشتار از روش توصيفى ـ تحليلى بهره گرفته شده و ويژگى ‏ها و جايگاه جوان مورد ارزيابى و تحليل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌های مقاله :اهميت جوانى، سن جوانى، ويژگى ‏هاى روان‏شناختى، ويژگى ‏هاى عاطفى و رفتارى