وثاقت محمدبن‌سنان در ترازوی نقد و بررسی

نشریه : فصل نامه علوم حديث

نویسنده : پديدآورنده : علی اکبر ایزدی فر
پديدآورنده : سید مجتبی حسینی نژاد
پديدآورنده : زینب السادات حسینی

سال بیست و دوم / شماره پیاپی 84 / صفحه 128-158

چکیده :

بزرگان رجالی، در وثاقت محمدبن‌سنان اختلاف ­نظر شدیدی دارند. پس از تحلیل و بررسی عوامل تضعیف و توثیق، این نتیجه حاصل است که با توجه به نظریه اکثریت قدما همچون نجاشی و ابن­ غضائری و بلکه اجماع اصحاب بنا بر ادعای شیخ مفید بر تضعیف وی، به طور قطع، تمامی موانع وثاقت وی مفقود نیست؛ زیرا ممکن است موانع، منحصر در عواملی چون وجاده ­ای و یا غلو نباشد. بنابراین، عوامل تضعیف او که به دست ما رسیده، تمام نیست و بر حسب ظاهر، روایاتی بر توثیق او وجود دارد؛ با این حال، پذیرفتن مضمون این روایات و گذشتن از تضعیفات نجاشی و مشهور و بلکه اجماع اصحاب، به‌راحتی ممکن نیست و چه بسا اعراض قدما از مضمون این دسته از روایات و تضعیف محمدبن‌سنان از ناحیه آنها، موجب تضعیف سند این روایات می ­شود. پس، چاره ­ای نیست؛ جز اینکه با در نظر گرفتن تضعیف محمدبن‌سنان توسط رجالیون متقدم، قائل به تضعیف وی شویم.

کلیدواژه‌های مقاله :محمدبن‌سنان؛ غلو؛ کذب؛ وجاده؛ روایات دالّ بر توثیق؛ نجاشی؛ شهرت؛ اجماع