ترسیم نظام ارتباط با خدا بر اساس احادیث قدسی با استفاده از روش تحلیل محتوا

نشریه : فصل نامه علوم حديث

نویسنده : پديدآورنده : امیر احمدنژاد
پديدآورنده : مهدی مطیع
پديدآورنده : مریم پیمانی

سال بیست و دوم / شماره پیاپی 85 / صفحه 58-96

چکیده :

روش‏ های تحلیل متن از دیرباز در فهم متون مقدس مؤثر بوده و تا کنون نیز در مطالعه معانی بلند این متون مورد استفاده قرار می‏ گیرد. تحلیل محتوا - که یکی از رایج‏ ترین این روش‏ هاست - به منظور مطالعه احادیث قدسی و ترسیم نظام ارتباط با خدا بر اساس این احادیث، مورد توجه نوشتار حاضر است. موضوعات اخلاقی از جمله موضوعات پربسامد در احادیث قدسی است. احادیث قدسی اخلاقی، بیش از هرچیز به اخلاق فردی توصیه کرده و اصلاح فرد را مرکز توجه خود قرار می‏ دهد. در این میان نقش محوری در این رده از احادیث را ارتباط با خدا ایفا می‏ کند. مطالعه این احادیث بر مبنای روش تحلیل محتوا - که تنها ابزار تحلیل در آن، خود متن است - نشان می‏ دهد که اساس نظام اخلاقی قدسی را ارتباط با خدا شکل می‏ دهد؛ به طوری که می‏توان نظام اخلاقی احادیث قدسی را در پرتو نظام ارتباط با خدا ترسیم کرد.

کلیدواژه‌های مقاله :حدیث قدسی؛ نظام اخلاقی؛ ارتباط با خدا؛ تحلیل محتوا