روایات اعتراض امام حسین(ع) به صلح امام حسن(ع) در ترازوی نقد

نشریه : فصل نامه علوم حديث

نویسنده : پديدآورنده : رسول محمد جعفری
پديدآورنده : زهرا رضایی

سال بیست و دوم / شماره پیاپی 85 / صفحه 97-120

چکیده :

از حوادث مهم صدر اسلام - که گاه در غبار تحریف فرو رفته - صلح امام حسن(ع) است. یکی از چالش‌های مربوط به این صلح روایات نسبتاً فراوانی است که از اعتراض امام حسین(ع) به این صلح سخن می‌گویند. این روایات از دو جهت نقدپذیر هستند: نخست، نقد بیرونی یا سندی و دوم، نقد درونی یا محتوایی. در نقد بیرونی، مشخص گردیده که اسنادِ یک به یک روایات ضعیف هستند. نقد درونی یا محتوایی با دو دسته معیار: 1. درون دینی، 2. برون دینی محقق شده است. در نقدهای درون دینی - که مهم‌ترین معیارهای نقد در این پژوهش است - روایات اعتراض، با بهره‌گیری از: الف) روایات عام معارض، ب) روایات خاص معارض، و در نقد برون دینی با نقدی تاریخی نقد شده‌اند. بررسی‌ها حکایت از آن داشت که امویان با هدف نشان دادن اختلاف میان رهبران دینی و ایجاد سستی میان پیروان، به جعل این روایات روی آوردند.

کلیدواژه‌های مقاله :صلح امام حسن(ع)؛ روایات اعتراض امام حسین(ع)؛ نقد روایات؛ اختلاف افکنی امویان