درآمدى بر مباني تكافل و تأمين اجتماعي در اسلام

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : حسن حاجی حسینی

سال هجدهم / شماره پیاپی 139 / صفحه

چکیده :

امروزه در علوم اجتماعى موضوع تأمين و تكافل اجتماعى كه به طور كلى، با عنوان «خدمات اجتماعى» از آن ياد مى‌شود بحثى اساسى و كاربردى است. مسئله اصلى اين است كه دين درباره تأمين اجتماعى چه تعريف و راهبردهايى را ارائه مى‌دهد. هدف اين نوشتار، ارائه مباحث اساسى موضوع خدمات و تأمين اجتماعى از منظر مبانى دينى است. با كنكاشى در آموزه‌هاى دينى، اين مطلب استفاده مى‌شود كه دين همان‌گونه كه براى حيات فردى انسان برنامه دارد، در خصوص چگونگى زيست اجتماعى، راه‌هاى تعاون و همكارى، و همبستگى اجتماعى بر اساس راه‌هاى مقبول در نزد عقلا و نيز برخى راهبردهاى تأسيسى براى رفع نيازهاى مادى و روحى افراد جامعه نيز برنامه دارد. روش انجام اين مقاله توصيفى با استفاده از اسناد و مدارك دينى است.
مهم‌ترين يافته‌هاى اين تحقيق اين است كه از منظر دين، تكافل اجتماعى حقى است همگانى كه از سوى جامعه و حكومت به رسميت شناخته شده و به وسيله راهبردهاى سلبى و ايجابى براى حمايت از همه افراد جامعه به منظور تأمين نيازهاى عالى و غيرعالى حيات طيبه بخصوص به هنگام بحران تعبيه شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :خدمات اجتماعى، تكافل اجتماعى، تأمين اجتماعى، منابع تكافل، راهبردهاى تكافل، حيات طيبه