خانواده از منظر دين و روان‏شناسي

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : علی احمد پناهی

سال هفدهم / شماره پیاپی 135 / صفحه

چکیده :

اين مقاله با هدف تبيين جايگاه خانواده در آموزه ‏هاي ديني و روان‏شناختي و بررسي تفاوت‏ هاي زن و مرد تدوين يافته است. از اين رو، تاكنون در رابطه با جايگاه خانواده از دو منظر مزبور و همچنين تفاوت‏ هاي زن و مرد و اشتراكات آنان، تحقيق و پژوهش جدي صورت نگرفته است. در اين مقاله، سعي شده اين مسئله در منابع ديني و روان‏شناختي به صورت جدي و با روش تحليلي و توصيفي مورد بررسي قرار گيرد. يافته‏ هاي اين پژوهش بسيار ارزشمند و قابل استفاده براي خانواده ‏ها، مربيان و برنامه‏ ريزان خواهد بود. در اين پژوهش به تفاوت‏ هاي عاطفي، روان‏شناختي و گرايش ‏هاي ذاتي هر يك از زن و مرد توجه، و به اشتراكات زن و مرد در حوزه‏ هاي گوناگون پرداخته شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :خانواده، اركان خانواده، مديريت خانواده، تفاوت‏ هاي عاطفي، روان‏شناختي، جسماني