راه‏كارهای حمايت از بزه ‏ديدگان در سياست جنایی اسلام و اسناد بين‏ الملل

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : عبدالکریم اسکندری

سال هفدهم / شماره پیاپی 134 / صفحه

چکیده :

راه‏كارهاي حمايت از بزه ‏ديدگان در سياست جنايي اسلام و اسناد بين ‏الملل، از مباحث جديد حقوق جزاست كه روش‏ هاي حمايت از قربانيان جرم، به ويژه جرايم قتل عمد و شبه‏ عمد را بيان مي‏ كند. اين مقال با رويكرد نظري و تحليلي و با هدف تبيين و تحليل موقعيت حقوقي بزه ‏ديدگان و ساز و كارهاي تضمين آن با رويكرد فقهي ـ حقوقي است. حاصل سخن اينكه، نگرش كلي سياست جنايي اسلام حمايت از بزه ‏ديدگان، تثبيت موقعيت حقوقي آنان و جبران خسارت‏ هاي مادي و معنوي آنها از طريق نهادهايي همچون عاقله، اقارب، و بيت‏ المال است. سازمان ملل نيز با تأثيرپذيري از جنبش‏ هاي حمايت از بزه‏ ديدگان، قوانيني را در جهت حمايت از بزه‏ ديدگان وضع نموده و تدابيري را براي اجراي آن در نظر گرفته است، اما بنا به دلايلي در عمل چندان موفق نبوده است.

کلیدواژه‌های مقاله :بزه ‏ديده، سياست جنايي، مباني حمايت، قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطا، اسناد بين ‏الملل