تأمّلي در امكان استعدادي فطرت

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : حسن قلی پور

سال هفدهم / شماره پیاپی 133 / صفحه

چکیده :

آموزه «فطرت» يكي از مباحث بنيادين در انديشه اسلامي تلقّي مي‏ شود. بر اساس متون ديني اسلامي، همه انسان‏ ها از فطرت خداشناسي برخوردارند؛ ولي مسئله فعليت يا استعدادي بودن اين معرفت حضوري يكي از مسائل مهمي است كه نوعا در محافل و منابع علمي مرتبط مغفول واقع شده و كمتر بدان پرداخته شده است. اين مقاله با رويكرد نظري و به روش كتاب‏خانه ‏اي و اسنادي و با هدف بررسي تحليلي بر اساس آيات قرآن كريم و روايات اهل‏بيت عليهم ‏السلام، به اين مسئله پرداخته است.
به اعتقاد نگارنده، حتي اگر فعليت فطرت الهيّه را نتوان اثبات كرد، ادعاي صرف استعدادي بودن آن نيز مخالف با فحواي متون ديني است. دست‏كم مي‏ توان ادعا كرد معرفت الهيّه نهادينه‏ شده در درون انسان ‏ها در مقامي بالاتر از استعداد عمومي قرار دارد.

کلیدواژه‌های مقاله :فطرت، امكان استعدادي، فعليت، كمال، ميثاق، تذكر