خداگونگي انسان در آفرينش بررسي روايت «انّ اللّه خلق آدم علي صورته»

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : صفدر تبار صفر

سال هفدهم / شماره پیاپی 132 / صفحه

چکیده :

برخي روايات موجود در متون ديني، حاوي تعابيري‏ اند كه در نگاه اوليه و ظاهري، از تجسيم و تشبيه خداوند سبحان حكايت مي‏ كنند. بخشي از اين روايات اساسا سلامت سندي ندارند و با اثبات ضعف در سند، از اصل صدور منتفي مي‏ شوند. تأمّل عميق و بررسي‏ هاي دقيق و همه‏ جانبه در بخش ديگر نيز، كه سند قابل اطميناني دارند، هرگونه شبهه محتمل را رفع مي‏ كنند. روايت منقول از پيامبر صلي ‏الله ‏عليه ‏و‏ آله كه فرمودند: «إنّ اللّه خلق آدم علي صورته» از جمله رواياتي است كه برخي آن را دليلي بر صورتمندي و انسان وار بودن وجود مقدّس خداوند تلقّي كرده‏ اند. هدف از اين نوشتار بررسي توصيفي ـ تحليلي روايت مزبور از لحاظ سندي و محتوايي در منابع فريقين و ارزيابي نظرات متفاوتي است كه در تبيين اين روايت وارد شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :تشبيه، تجسيم، صورت، آفرينش، خداگونگي