رسول خدا(صلي الله عليه وآله)و استراتژي ايشان در برابر خط نفاق

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد قدیر دانش

سال هفدهم / شماره پیاپی 129 / صفحه

چکیده :

در اين مقاله درصدد پاسخ به اين پرسش هستيم كه رسول اكرم(صلي الله عليه وآله) در برخورد با منافقان چه تدبير و شيوه رفتاري را اتخاذ مي كردند. بدين روي، پس از توضيح مفاهيم «كافر»، «فاسق»، و «منافق» و تفكيك ميان آنها، به بررسي الگوهاي رفتاري پيامبر در برابر منافقان پرداخته ايم. بر اساس يافته هاي اين پژوهش، موضع اصلي پيامبر در برابر منافقان، عفو و مدارا بود كه به شكل هاي گوناگون تجلّي مي يافت؛ ولي ايشان در مواقع ضرورت، از خشونت نيز بهره مي گرفتند. پيامبر با منافقان، كه دشمنان داخلي حكومت و جامعه اسلامي بودند، به عنوان يك پديده رواني و اجتماعي برخورد كردند و موضع سياسي و نظامي در برابر آنان نگرفتند. آن حضرت تدابيري انديشيدند كه آنان در جامعه اسلامي منزوي و كم تأثير شوند و در نتيجه، مسلمانان از خيانت ها و نيرنگ هاي آنان مصون بمانند.

کلیدواژه‌های مقاله :سيره، كافر، منافق، فاسق، مدارا، انزوا، خشونت