احزاب، گروه ها و جريان ها در ميان اصحاب نبوي(صلي الله عليه وآله) و زمينه هاي پيدايش آنها

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد موسی نوری

سال هفدهم / شماره پیاپی 129 / صفحه

چکیده :

جامعه آغازين اسلام كه پس از هجرت پيامبر به مدينه شكل گرفت، با وجود تعاليم اسلام و ارشادات نبوي، كه بسياري از اختلافات، درگيري ها، رقابت ها و دسته بندي ها را از بين برد و يا كاهش داد، اما باز هم احزاب، گروه ها و جريانات گوناگوني در ميان صحابه وجود داشتند. در پيدايش اين احزاب، گروه ها و جريانات، عوامل بسياري دخالت داشتند كه دنياگرايي، فقدان و يا ضعف ايمان، عصبيّت جاهلي، كه در نژادگرايي و قبيله گرايي نمود پيدا كرد، و تعارض هاي فرهنگي حاكم بين دو گروه مكّي و مدني در زمره مهمترين و اساسي ترين عواملي هستند كه زمينه را براي پيدايش احزاب، گروه ها و جريان هاي گوناگون فراهم ساختند. اين نوشتار عوامل مذكور را مورد بررسي قرار مي دهد.

کلیدواژه‌های مقاله :احزاب، گروه ها، جريان ها، اصحاب، دنياگرايي، فقدان ايمان، عصبيّت جاهلي، نژادگرايي، قبيله گرايي