شيخ صدوق و ركن الدوله بررسي تعامل دانشمند بزرگ شيعه با حاكم بويهي

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : سید علی حسین پور

سال هفدهم / شماره پیاپی 129 / صفحه

چکیده :

عصر آلبويه را مي توان عصر شكوفايي مذهب تشيّع اثناعشري پس از ساليان متمادي دانست. در يكي از نخستين دهه هاي حكومتي اين خاندان، شيخ صدوق در دربار حسن ركن الدوله حاكم بويهي مناطق جبال ايران حضور يافت. او طي مناظرات متعددِ علمي، جالب و خواندني با علماي ساير مذاهب اسلامي و حتي ملحدان، در محضر ركن الدوله به دفاع از مكتب تشيّع اثناعشري پرداخت و به شايستگي از آن دفاع نمود، تا آنجا كه نظر مساعد حسن ركن الدوله را به خود و مذهب تشيّع اثناعشري جلب نمود. رفتار اين دو شخصيت همراه با احترام متقابل بوده است. اين مقاله به بررسي تعامل ميان اين دو شخصيت با عنايت به مكاتبات و مناظرات موجود مي پردازد.

کلیدواژه‌های مقاله :شيخ صدوق، ركن الدوله، مكاتبه، مناظره، تعامل