مشاركت سياسي در نظام مبتني بر ولايت مطلقه فقيه

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد فولادی

سال هفدهم / شماره پیاپی 127 / صفحه

چکیده :

مشاركت سياسي براي هر نظام سياسي داراي آثار و پيامدهايي است: ثبات و كارآمدي هر نظام سياسي، همواره نيازمند تأييد و به رسميت شناختن آن از سوي مردم است؛ زيرا مردم، در همه نظام‏ هاي سياسي نقش اول را در كارآمدي نظام خويش ايفا مي ‏كنند. از منظر ديني نيز مردم در كارآمدي و فعليت يافتن قدرت مشروع و حاكميت ديني، نقش برجسته‏ اي دارند. به راستي مشاركت سياسي به چه معناست، چه نوع فعاليت‏ هايي مشاركت سياسي محسوب مي‏ شود؟ آيا نظام ‏هايي كه عالمان دين در آن صرفا ناظر هستند و از دور دستي در مسائل حكومتي دارند و تدبير سياست با نظارت كلي دين صورت مي‏ گيرد، مي ‏توانند نظام ديني تلقّي شوند؟ آيا نظام‏ هاي ديني و نظام‏ هايي كه تدبير امور سياسي و اجتماعي را تابعي از دين مي ‏دانند، به ويژه نظام‏ هاي ديني مبتني بر الگوي ولايت مطلقه فقيه، مي‏ توانند نظام‏ هاي مردم‏سالار باشند؟ مشاركت مردمي در اين نوع نظام‏ ها چگونه تحقق مي ‏پذيرد؟ اين مقال، در پي پاسخ به اين‏گونه سؤالات تدوين يافته است.

کلیدواژه‌های مقاله :مشاركت، مشاركت سياسي، ولايت مطلقه فقيه، حكومت ديني، تدبير ديني سياست، تدبير عقلاني دين