انتخاب عقلاني در آموزه‏ هاي اسلامي

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : حسن خیری

سال هفدهم / شماره پیاپی 126 / صفحه

چکیده :

در اين نوشتار، با رويكرد جامعه‏ شناختي، بر اساس آموزه‏ هاي اسلامي، جايگاه و مؤلّفه ‏هاي انتخاب عقلاني مورد بررسي قرار گرفته است. رويكرد نظري تحقيق بر اين پيش ‏فرض استوار است كه دين با محوريت تكليف ‏مداري براي تكامل انسان تشريع گرديده است. از اين ‏رو، هويّت انسان واكاوي شده و منطبق با نظريه «فطرت»، نقش دين هماهنگي و سامان‏دهي تعامل قواي دروني و تعامل اجتماعي مي‏ باشد، به گونه‏ اي كه ساختار و فضايي را ايجاد مي‏ كند كه با ارائه نگرش و توسعه مفاهيم، زمينه‏ ساز انتخاب عقلاني ويژه دين‏ مداري مي‏ گردد.

کلیدواژه‌های مقاله :انتخاب، دين، عقلانيت، هويّت انساني، حبّ ذات، آگاهي، احساسات