قرآن مصون از تحريف بررسي ديدگاه علّامه طباطبائي

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : امیر رضا اشرفی

سال شانزدهم / شماره پیاپی 122 / صفحه

چکیده :

هدف از اين نوشتار تحليل و بررسي ديدگاه و ادلّه علّامه طباطبائي در باب مصونيت قرآن از تحريف است. به عقيده صاحب تفسير الميزان، در قرآن هيچ تحريفي كه به اعجاز، هدايت بودن و عام‌ترين وصف آن ـ يعني «ذكر بودن» ـ لطمه‌اي بزند و تغييري در معناي آن ايجاد كند، صورت نگرفته است. علّامه در اين‌باره، به دلايل قرآني و روايي متعددي تمسّك نموده است. وي بر اين باور است آيات قرآن چينش الهي خود را در مصحف موجود كاملاً حفظ كرده‌اند و تفاوت ميان ترتيب مصحف كنوني با مصحف حضرت علي عليه‌السلام ـ كه به ترتيب نزول سامان يافته ـ مانعي براي تمسّك به قرينة سياق نيست؛ زيرا قرآن به مناسبت‌هاي گوناگون، قطعه قطعه نازل شده و سياق آيات نشان مي‌دهد كه قطعه‌هاي مستقل قرآني پيوند خود را در مصحف كنوني به روشني حفظ كرده‌اند. بنابراين، با توجه به واقعيت نزول قرآن، براي تمسّك به قرينه سياق، نيازي به دانستن ترتيب نزول آيات نداريم و با ترتيب كنوني نيز مي‌توانيم به خوبي از قرينه سياق بهره ببريم و به مراد خداوند دست يابيم.

کلیدواژه‌های مقاله :تحريف، الميزان في تفسيرالقرآن، علّامه طباطبائي، مصونيت، نظم آيات قرآن، سياق، مباني تفسير