اشتغال؛ آثار تربيتی و روان‏شناختی

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : علی احمد پناهی

سال شانزدهم / شماره پیاپی 119 / صفحه

چکیده :

اشتغال و داشتن حرفه و شغل مناسب از جمله مسائلي است كه براي انسان‏ ها اهميت زيادي دارد. شغل و حرفه در رابطه با جوانان از اهميتي دو چندان برخوردار است. شغل و حرفه مناسب علاوه بر تأمين نيازمندي‏ هاي اقتصادي، آثار تربيتي، روان‏شناختي، اجتماعي و معنوي نيز دارد. در اين مقاله، سعي گرديده است به مباحثي همچون اهميت كار و اشتغال، مفهوم‏ شناسي ديني كار و اشتغال، انواع كار از ديدگاه ارزشي، كارهاي حلال و حرام، آداب و شرايط كار، آثار روان‏شناختي كار، آثار معنوي كار، آثار اقتصادي كار و آثار اجتماعي كار پرداخته شود. همچنين تلاش شده است مباحث مزبور با استفاده از آموزه ‏هاي ديني و اسلامي و روان‏شناختي مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

کلیدواژه‌های مقاله :اشتغال، كار، ارزش، تعليم و تربيت، حلال، حرام، نيّت، آثار تربيتي، آثار روان‏شناختي