تأملي قرآني ـ روايي در ويژگي‌ها و روش‌هاي نفوذ دشمن در دستگاه محاسباتي مردم و مسئولان نظام اسلامي

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : شبیر فیروزیان

سال بيست و ششم / شماره پیاپی 238 / صفحه 35-45

چکیده :

ايجاد اختلال در دستگاه ادراکي انسان اصلي‌ترين کار ابليس و شياطين جني است. شياطين انسي و دستگاه‌هاي حاکم شيطاني نيز براي انحراف نظام اسلامي از ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي در دستگاه محاسباتي مردم، مسئولان و نخبگان جامعة اسلامي نفوذ و در آن اختلال ايجاد مي‌كنند. اصولاً در ادبيات مفهومي قرآن کريم، کلمة «شيطان» علاوه بر «ابليس» بر انسان‌هاي شرور و يا بر دستگاه حاکم شرور نيز قابل انطباق است. اگر از اين منظر به آيات و روايات مربوط به شيطان بنگريم و آنها را بر دشمنان شرور نظام اسلامي تطبيق دهيم، آن‌گاه ويژگي‌ها و روش‌هاي نفوذ دشمن در دستگاه محاسباتي مردم و مسئولان قابل احصا و تحليل خواهد بود. اين همان روشي است که مكرر توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي در تبيين رفتارهاي دشمنان نظام اسلامي به کار گرفته شده است. اين مقاله كوشيده با روش تحليلي ـ توصيفي ويژگي‌ها و راه‌هاي نفوذ دشمنان شيطاني نظام اسلامي در دستگاه محاسباتي مردم و مسئولان را تحليل كند.

کلیدواژه‌های مقاله :نفوذ، شيطان، دشمن، دستگاه محاسباتي، نظام اسلامي