جايگاه اعتصام به خدا در كلام امام سجاد عليه السلام (1)

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی

سال بیست و سوم / شماره پیاپی 204 / صفحه 5-10

چکیده :

اين مقاله شرحى است بر مناجات معتصمين امام سجاد عليه السلام. از آنجا كه انسان بيشتر نيازهاى خود را مستقيما به وسيله اسبابى كه در اختيار دارد تأمين مى كند، خود را نيازمند آن اسباب مى پندارد. ازاين رو، گمان مى كند از مسبب الاسباب بى نياز است. به همين دليل، وقتى نعمت هاى بى كران الهى در اختيار ماست و نيازهاى ما را برطرف مى كند، و با اسبابى در اختيار خود، مشكلات خود را بر طرف مى كنيم، خود را بى نياز از خدا مى پنداريم. اين امر ناشى از غفلت و جهل به اين حقيقت است كه خداى قادر متعال، نيازها و حوايج ما را برطرف مى كند. اين در حالى است كه خداى متعال همواره از ما مى خواهد كه به اسباب ظاهرى اعتماد نكنيم؛ چون اختيار آن اسباب نيز در دست خداست؛ تا او اراده نكند، كارى از آنها ساخته نيست. به همين دليل، امام سجاد عليه السلام سفارش مؤكد دارند كه نبايد به غير خدا اميد بست، ما محتاج خداى متعال هستيم.

کلیدواژه‌های مقاله :اعتصام، اسباب، توسل، احساس نياز به خدا