وعظ در فرهنگ اسلامى مفهوم شناسى و بررسى ساحت هاى روان شناختى

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : حمزه عبدی

سال شانزدهم / شماره پیاپی 112 / صفحه

چکیده :

موعظه، مسئله اى رايج در جوامع مذهبى است كه در آموزه هاى دينى به آن توجه خاص شده است. اين مقاله درصدد است تا ابعاد اين پديده را از منظر آيات و روايات مورد بررسى قرار داده، سپس ارتباط اين مفهوم را با روان شناسى بررسى نمايد تا معلوم شود آيا مفهومى مانند «وعظ و موعظه» را مى توان در روان شناسى نيز پى گيرى كرد يا خير؟ و اگر جواب مثبت است، كيفيت آن چگونه مى باشد؟ در نهايت، به شرايط تأثيرگذارى موعظه پرداخته و آن را از منظر دينى و روان شناختى مورد بررسى قرار داده است.

کلیدواژه‌های مقاله :وعظ، رفتار، روان شناسى، موعظه پذيرى، آداب