نقد یک دیدگاه، با سنجشی میان دانش فقه‌الحدیث و اصول فقه‌الحدیث

نشریه : مطالعات فهم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : سید علی دلبری

سال سوم / شماره پیاپی 5 / صفحه 145-165

چکیده :

شکی نیست که مهمترین راه دستیابی به آموزه‌های دینی بعد از قرآن، احادیث معصومان (ع) ‌است. با توجه به اهمیت فراوان فقه­ الحدیث و خلطی که در میان برخی از معاصران در تبیین دانش فقه ­الحدیث و اصول فقه ­الحدیث (روش فهم حدیث و موانع آن) صورت گرفته است، در این مقاله در پی آنیم تا با روش توصیفی، تحلیلی به نقد این دیدگاه و تفکیک میان دو نوع آن بپردازیم؛ چه اینکه تمایز علوم و بیان حد و مرز هر یک از آنها، موجب گسترش و بالندگی دانش­ ها می‌شود و دانش‌پژوهان را از سردرگمی می‌رهاند. نوشتار حاضر با بیان تعریف، موضوع، فایده، مسائل، مبادی، گرایش‌ها و پیشینه هر یک از این دو نوع، تمایز این دو از یکدیگر مشخص گردیده است.

کلیدواژه‌های مقاله :علوم حدیث؛ دانش فقه‌الحدیث؛ اصول فقه‌الحدیث