تحلیل انتقادی روایات نزول ستاره بر خانه امام علی (ع)

نشریه : مطالعات فهم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : علی شریفی
پديدآورنده : مجتبی محمدی انویق
پديدآورنده : فرزاد دهقانی

سال دوم / شماره پیاپی 4 / صفحه 101-123

چکیده :

در برخی از روایات شیعه و اهل سنت، احادیثی دال بر سقوط ستاره بر خانة امام علی (ع) به عنوان نشانه ­ای بر جانشینی آن حضرت وارد شده است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی به سرانجام رسیده، این روایات را در کتب فریقین شناسایی کرده و به نقد و بررسی آن­ها نشسته است. سقوط ستاره بر خانة امیرالمؤمنین (ع) طبق شواهد گوناگون غیر قابل پذیرش است. این روایت که هیچ سند معتبری ندارد از طریق روایات عامه وارد کتاب‌های شیعه شده است و نه تنها موجب فضیلت ائمه (ع) نمی­ شود، بلکه حتی در مواردی موجبات شک و تردید را در افراد ناآگاه فراهم می ­آورد و روایات صحیح دیگری از جمله حدیث غدیر و حدیث منزلت را تحت تأثیر سوء خود قرار می­ دهد. از سوی دیگر، پدیدة نزول ستاره بر خانه امام علی (ع) با عقل و دستاوردهای علمی ناسازگار است و با داده‌های تاریخی نیز ناهمخوانی دارد.

کلیدواژه‌های مقاله :احادیث نزول ستاره؛ جانشینی امام علی (ع)؛ سوره نجم؛ جعل حدیث