اولین گردآورنده ی حدیث

پرسش :

اولین گردآوردنده ی حدیث از عالمان شیعه کیست؟پاسخ :

اولین شخص ابورافع مولی رسول الله بود که احادیث را گردآوری، دسته بندی و تبویب کرد. او از اصحاب پیامبر(ص) و امام علی(ع) و امام حسن به شمار می رفت.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت