بازخوانی پیشینه مصطلح الحدیث شیعه

نشریه : مطالعات فهم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : حسن نقی زاده
پديدآورنده : سید محمد حسین موسوی

سال اول / شماره پیاپی 2 / صفحه 9-29

چکیده :

بررسی عوامل و زمینه‌های پیدایش و سیر تطور مصطلح الحدیث از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از آنجا که برخی از مخالفان علم درایه، خاستگاه و منبع اصطلاحات حدیثی شیعه را آثار و کلمات اهل سنت دانسته و این دانش را بدعت‌آمیز تلقی نموده‌اند و نیز بر تقسیم حدیث به صحیح، حسن، موثق و ضعیف تاخته‌اند، این مقاله در صدد استواری یا نااستواری این ادعا بر آمده و کوشیده است تا مشخص کند که بخشی از عناوین و مصطلحات حدیثی ما ریشه در متون روایی یا آثار متقدمان شیعه دارد و بخش دیگری هم از تفاوت محتوایی برخوردار بوده و احیاناً کاربردی مستقل دارد.

کلیدواژه‌های مقاله :شیعه؛ مصطلح الحدیث؛ اصول الحدیث؛ خاستگاه درایة الحدیث