عنوان مجله : آموزه های حدیثی
دوره انتشار : دوفصلنامه
هیئت تحریریه : محمدعلی مهدوی راد، مجیدمعارف، محمدعلی رضایی کرمانی، علی نصیری، حسن نقی زاده، محمدابراهیم روشن ضمیر، سیدعلی دلبری، سیدعلی سجادی زاده، رضاحق پناه، حسن خرقانی، جوادایروانی
آدرس : مشهد مقدس-حرم مطهر- دانشگاه علوم اسلامی رضوی
صندوق پستی : کد پستی9134843333 صندوق پستی 461-91735
تلفن : 05132218990 داخلی 353
دورنگار : 05132230772
پست الکترونیک : Faramarzi30@gmail.com
آدرس اینترنتی : http://paper.razavi.ac.ir/index.php/stu/index
امتیاز : علمی-پژوهشی

آموزه های حدیثی

نشریه دانشجویی دو فصلنامه تخصصي آموزه هاي حديثي، دانشگاه علوم اسلامی رضوی موفق به كسب مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شده است. لذا از كليه اساتيد، پژوهشگران و دانشجويان دعوت مي شود مقالات حديثي خود براي چاپ به مجله ارسال نمايند.

شيوه تدوين مقالات مطابق دستور العمل تدوين مقالات مجله آموزه هاي قرآني مي باشد.

حوزه هاي مطالعات حديثي:

الف) معارف حديثي

ب) تاريخ حديث

ح) دانش درايه

د) رجال

هـ) فقه الحديث