دفتر عقل و آیت عشق

نشریه : سنجه

نویسنده : پديدآورنده : رضا بابایی

سال 1396 / شماره پیاپی / صفحه 10-12

چکیده :

كتاب خوب دینی، با صرف نظر از محتوای تبلیغی آن، چه مؤلفه هایی دارد؟ بابایی: اول باید کتاب دینی را تعریف کنیم تا به مؤلفه های آن برسیم. من کتاب دینی را هر اثری میدانم که هدفی همسو و همسان با یکی از ادیان مرسوم دارد. در این تعریف، قالب و فرم اثر، جایگاهی مهم ندارد. یعنی شما در هر قالبی و با هر فرمی در خدمت یکی از اهداف دین باشید، کتاب دینی آفریده اید؛ البته با دو تبصره:
او در فرم و قالب، همین مقدار کافی است که مخالف روح ادیان نباشد.

کلیدواژه‌های مقاله :عشق.عقل.دین